III COL.LABORACIÓ AMB LA CREACIÓ ESCÈNICA 2019/2020 TEATRO CÍRCULO BENIMACLET

PRESENTACIÓ

Teatro Círculo, amb més de 25 anys d’història, ha compartit i cedit el seu espai, i ha programat a companyies hui consagrades o simplement supervivents a polítiques desestabilitzadores de la cultura. Des del seu origen, Teatro Círculo hi ha estés una mà a aquells projectes o textos que per la seua complexitat, per eixir-se del concepte o idea de producte, per donar importància al procés creatiu, no han tingut fàcil trobar un espai per a créixer i desenrotllar-se. Teatro Círculo no ha deixat de ser i continuarà sent en la mesura de les seues possibilitats, un contenidor, difusor, precursor, un suport i espai generador de confluències, de línies de treball i estudi, que manté una relació directa amb el seu entorn, amb projectes com Teatre del poble per al poble o com Col.laboració amb  la Creació Escènica com sempre per els i les  desprotegides, per els i les que comencen, per els i les que portant tota una vida al teatre i sempre han de començar, per els i les invisibles, per els i les que qüestionen i incomoden amb les seves preguntes, amb els seus treballs.

Atenció

Enviament de projectes des de 3 juny al 30 juny 2019

BASES VALENCIÀ

Col.laboració amb la Creació Escènica va dirigida a projectes de dansa i teatre de la Comunitat Valenciana, tant a muntatges de textos contemporanis com a noves dramatúrgies, sempre que no s’hagen estrenat.

 • Eix Temàtic: Consciència, capacitat de l’ésser humà per percebre la realitat i reconèixer-s’hi. Entenem que és l’eina per poder canviar.
 • Gènere: Teatre / Dansa
 • Obert a: Projectes i muntatges no estrenats de companyies de la Comunitat Valenciana.
 • Entitat convocant: CÍRCULO DE LA ESCENA, S.L. TEATRE CÍRCULO BENIMACLET
 • Període presentació projectes: 03/06/2019 al 30/06/2019
 • Període resolució: des de 15/07/2019 i es publicarà al web teatrocirculo.com

Aquest any proposem dos tipus d’ajudes:

 1. Consistirà en la col·laboració amb tres projectes.

Amb una ajuda de 4000 mil euros més IVA, per a cada projecte, amb un període d’assajos de dos mesos previs a l’estrena, per desenvolupar el muntatge a l’espai escènic del teatre, en horari per determinar, tenint en compte les activitats programades a la sala. La producció s’estrenarà i formarà part de la nostra programació durant dues setmanes seguides de dijous a diumenge; un total de vuit dies.

Les companyies podran comptar amb l’assessorament i equipament tècnic i administratiu, de què disposa el teatre.

Calendari Exhibició: Hi ha tres períodes previstos en 2020 per programar els projectes escollits.

  • 20 al 29 de febrer + 1 de Març
  • 23 al 30 d’abril + 1,2,3, de Maig
  • 25 al 28 de Juny + del 2 al 5 de juliol

2. Consistirà en la col·laboració amb quatre projectes.

Amb un ajut de 2000 mil euros més IVA per a cada projecte, amb un període d’assajos de set dies previs a l’estrena, en horari per determinar, tenint en compte les activitats programades a la sala. La producció s’estrenarà i formarà part de la nostra programació durant dues setmanes seguides de dijous a diumenge; un total de vuit dies.

   • La taquilla es compartirà al 50% amb el teatre.
   • Les companyies podran comptar amb l’assessorament i equipament tècnic i administratiu, de què disposa el teatre.
   • Pendent d’acord amb les companyies / projectes triats, el període per estar a la programació de Teatro Círculo al 2019-2020.

Per optar a Col.laboració amb la Creació Escènica s’enviaran les propostes a l’adreça de correu programación@teatrocirculo.com contenint els següents punts:

   1. Proposta Artística:
    – Títol del projecte i breu descripció del treball a realitzar i / o text.
    – Necessitats concretes de l’espai d’assaig i necessitats tècniques.
    – Planificació de les fases de la residència.
   2. Nom i dades de contacte de la companyia i currículum de les persones participants en el projecte.

Teatro Círculo es reserva el dret de cancel.lar l´activitat.
La presentació de projectes de Col.laboración amb la Creació Escènica, suposa la plena aceptació de les bases.

BASES CASTELLANO

Col.laboració amb la Creació Escènica va dirigida a proyectos de danza y teatro de la Comunidad Valenciana, tanto a montajes de textos contemporáneos como a nuevas dramaturgias, siempre que no se hayan estrenado.

 • Eje temático: Consciencia, capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Entendemos que es la herramienta para poder cambiar.
 • Género: Teatro/Danza
 • Abierto a: Proyectos y montajes no estrenados de compañías de la comunidad valenciana.
 • Entidad convocante: CÍRCULO DE LA ESCENA S.L. “TEATRO CÍRCULO BENIMACLET”
 • Periodo presentación proyectos: 03/06/2019 al 30/06/2019
 • Periodo resolución: Desde 15/07/2019. Se publicará en la web teatrocirculo.com

Este año proponemos dos tipos de ayudas:

 1. Consistirá en la colaboración con tres proyectos.

Con una ayuda de 4000 mil euros más IVA,  para cada proyecto, con un periodo de ensayos de dos meses previos al estreno, para desarrollar el montaje en el espacio escénico del teatro, en horario por determinar, teniendo en cuenta las actividades programadas en la sala. La producción se estrenará y formará parte  de nuestra programación durante dos semanas seguidas de jueves a domingo; un total de ocho días.

Las compañías podrán contar con el asesoramiento y equipamiento técnico y administrativo, del que dispone el teatro.

Calendario de exhibición: Hay tres periodos previstos en 2020 para programar los proyectos elegidos.

 • 20 al 29 de Febrero + 1 de Marzo
 • 23 al 30 de Abril + 1,2,3, de Mayo
 • 25 al 28 de Junio + del 2 al 5 de Julio

  2. Consistirá en la colaboración con cuatro proyectos.

Con una ayuda de 2000 mil euros más IVA para cada proyecto, con un periodo de ensayos de siete días previos al estreno, en horario por determinar, teniendo en cuenta las actividades programadas en la sala. La producción se estrenará y formará parte  de nuestra programación durante dos semanas seguidas de jueves a domingo; un total de ocho días.

 • La taquilla se compartirá al 50% con el teatro.
 • Las compañías podrán contar con el asesoramiento y equipamiento técnico y administrativo, del que dispone el teatro.
 • Pendiente de acuerdo con las compañías/proyectos elegidos, el periodo para estar en la programación de Teatro Círculo en el 2019-2020.

Para optar a Col.laboració amb  la Creació Escènica se enviarán las propuestas a la dirección de correo programación@teatrocirculo.com,  conteniendo los siguientes puntos:

 1. Propuesta Artística:
  – Título del proyecto y breve descripción del trabajo a realizar y/o texto.
  – Necesidades concretas del espacio de ensayo y necesidades técnicas.
  – Planificación de las fases de la residencia.
 2. Nombre y datos de contacto de la compañía y currículum de las personas participantes en el proyecto.

Teatro Círculo se reserva el derecho de cancelar la actividad.
La presentación de proyectos de Col.laboración amb la Creació Escènica, supone la plena aceptación de las bases.