TEATRO CÍRCULO

Avís legal

Titularitat del Portal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI), us informem que el titular del lloc web “entradas.teatrocirculo.com” , (d’ara endavant, LA WEB) és l’entitat CIRCUL DE L’ESCENA, SL, amb domicili València, C/PRUDENCI ALCÓN I MATEU 3, BAIX ESQ. (Espanya), amb CIF B97763817, i el següent compte de correu electrònic: admon@teatrocirculo.com

UNIVERSAL TICKETS, SL (d’ara endavant SERVIENTRADAS) és l’empresa que ofereix el servei de venda d’entrades a través de LA WEB, és un servei de venda anticipada d’entrades, en què actua exclusivament com a distribuïdor.

Condicions d’ús del Portal

 

L’accés a la WEB li atribueix la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les condicions establertes a la present Política d’Ús. Aquestes condicions tenen per objecte regular tant la posada a disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre CIRCUL DE L’ESCENA, SL SERVIENTRADES i els usuaris de LA WEB.

Si l’USUARI decideix utilitzar algun dels serveis gestionats per la WEB, haurà d’acceptar de forma expressa i prèvia tots els termes i condicions inclosos a la present Política d’Ús ia la Política de Privadesa, per la qual cosa, si l’USUARI no està de acord amb totes i cadascuna de les condicions establertes, caldrà abstenir-se de la utilització de LA WEB.

Hi ha condicions dins de la present Política d’Ús que fan referència a la utilització d’un determinat servei, i afecten única i exclusivament la relació establerta entre CIRCULO DE L’ESCENA, SL , SERVENTRADES i els USUARIS d’aquests serveis, no afectant a la resta de usuaris de la pàgina que no s’hi donin d’alta.

CIRCULO DE L’ESCENA, SL podrà modificar o actualitzar en tot o en part el contingut de la present Política d’Ús, tenint en compte els eventuals canvis de la legislació i les normes aplicables. Cada nova versió de la Política d’Ús serà efectiva a partir de la data de la publicació a LA WEB. L’USUARI haurà de revisar-ne el contingut en cada accés que efectuï. Si l’USUARI no està d’acord amb qualsevol canvi que es pugui produir, us preguem que no utilitzeu LA WEB.

Responsabilitat de CIRCUL DE L’ESCENA, SL

 

CIRCUL DE L’ESCENA, SL respondrà dels danys i perjudicis que l’USUARI pugui patir com a conseqüència de la utilització de LA WEB, sempre que aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent de CIRCUL DE L’ESCENA, SL i en l’actuació de l’USUARI no hi concorregués culpa o negligència. No existirà, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part de CIRCULO DE L’ESCENA, SL quan provi que ha complert amb les exigències i requisits legalment establerts i la resta de cures i diligències requerits per la naturalesa del servei prestat.

Els serveis de la societat de la informació oferts a LA WEB i no sotmesos a contractació prèvia són prestats a l’USUARI sense exigència de cap contrapartida. Únicament comporten per a l’USUARI l’obligació de complir les normes que estableix aquesta Política d’Ús.

CIRCUL DE L’ESCENA, SL no es compromet, per tant, a complir determinats nivells de disponibilitat de la WEB ni adoptar mesures de seguretat específiques. Igualment, CIRCUL DE L’ESCENA, SL podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els serveis no sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. En el supòsit de produir-se aquesta cancel·lació, no afecta els serveis que són objecte de contractació prèvia que seguiran el seu curs pertinent d’acord amb el que s’ha pactat amb aquests USUARIS.

SERVIENTRADES actua com a distribuïdor i en cap moment no participa en l’organització de l’espectacle. A través del vostre lloc www.web.com posa a la vostra disposició un servei de venda i reserva d’entrades anticipades oa taquilla, gestionant en nom i per compte del CIRCULO DE L’ESCENA, SL (Promotor) la distribució de les mateixes.

En cap cas SERVIENTRADAS actua com a entitat promotora de l’esdeveniment o espectacle, i s’eximeix de tota responsabilitat en aquest àmbit.

Els canvis que es produeixin amb posterioritat a la data d’inici de la venda de les entrades com ara: canvis de dates, local, artistes, cancel·lació de l’esdeveniment, etc. competeixen exclusivament a CIRCUL DE L’ESCENA, SL (Promotor) de l’esdeveniment.

Un cop adquirida l’entrada, no se’n canviarà ni se’n tornarà l’import, excepte per causes previstes a la legislació vigent.

SERVENTTRADES queda expressament eximida de tota obligació i/o responsabilitat que correspon a CIRCUL DE L’ESCENA, SL (Promotor)

Els canvis que es produeixin amb posterioritat a la data d’inici de la venda de les entrades com ara: canvis de dates, local, artistes, etc. no són responsabilitat de SERVIENTRADAS, és responsabilitat exclusiva de CIRCUL DE L’ESCENA, SL (Promotor de l’espectacle).

SERVENTRADES no participa en cap aspecte organitzatiu dels esdeveniments posats a la venda. Pel que queda expressament eximida de tota obligació i/o responsabilitat que correspon a CIRCUL DE L’ESCENA, SL (Promotor), tals com les condicions de visibilitat del recinte on té lloc l’esdeveniment o espectacle, la qualitat acústica, la comoditat del local , accessibilitat, etc.

CIRCUL DE L’ESCENA, SL Davant de qualsevol canvi que es produeixi en un esdeveniment o espectacle es compromet a:

a) Publicar-lo a la seva web tan aviat en tingui coneixement, a l’efecte de mantenir degudament informats els usuaris.

b) Enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic o un SMS al número de telèfon mòbil indicats per l’usuari al moment de la compra informant sobre aquests canvis.

c) En cas que el promotor decideixi procedir a la devolució de l’import, informarà l’usuari sobre el procediment adoptat a aquest efecte. No es tornaran les despeses ocasionades pel servei de compra.

La connexió a Internet necessària per a l’accés a la WEB no és en cap cas subministrada per CIRCULO DE L’ESCENA, SL sent responsabilitat de l’USUARI. S’informa a l’usuari que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l’USUARI adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys als seus equips, pèrdua de dades o robatori d’informació confidencial. A aquests efectes, es recomana proveir-se de sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, així com tenir actualitzats els pegats de seguretat del navegador que utilitzi en accedir-hi a LA WEB.

De manera general, queda prohibit l’ús no autoritzat d’equips fotogràfics o d’enregistrament. Es poden destruir les cintes o pel·lícules obtingudes. També es prohibeix de manera general els punters làser, objectes susceptibles de ser perillosos, animals (excepte gossos guia) i el menjar i beguda del client.

El recinte, CIRCULO DE L’ESCENA, SL d’esdeveniments i SERVIENTRADES no es fan responsables de cap pertinença personal.

CIRCUL DE L’ESCENA, SL informa que l’esdeveniment o espectacle podrà ser enregistrat per a fins comercials i/o promocionals. Els portadors d’entrades atorguen el seu consentiment mitjançant l’accés al recinte de l’esdeveniment o espectacle perquè la seva imatge pugui ser gravada i reproduïda posteriorment amb les finalitats esmentades com a part del públic.

CIRCUL DE L’ESCENA, SL (Promotor) es reserva tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual de l’espectacle.

CIRCUL DE L’ESCENA, SL (Promotor) es reserva el dret de modificar el programa de l’acte. És condició admissió conservar l’entrada completa i en bon estat.

CIRCUL DE L’ESCENA, SL (Promotor) es reserva el dret d’admissió i podrà registrar el públic a l’entrada. No es permet lentrada de cap objecte que lOrganització consideri perillós.

Les entrades es poden restringir a un nombre màxim per persona, per targeta de crèdit i, per a alguns esdeveniments, per família.

CIRCUL DE L’ESCENA, SL (Promotor) declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, quan la seva causa tingués l’origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals, situacions de força major, urgència extrema, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta. Així mateix, CIRCUL DE L’ESCENA, SL (Promotor) no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric, errors a les xarxes telemàtiques, etc. Servientrades

• La revenda il·legal d’una entrada o l’intent de revenda il·legal constitueix una causa suficient per a la confiscació o cancel·lació d’aquesta entrada sense dret a reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació.

• Una entrada no es pot utilitzar per a fins publicitaris, comercials, promocionals, de jocs, concursos o apostes, sense autorització prèvia, expressa i fefaent de l’organitzador.

• L’organitzador està legalment autoritzat a efectuar les revisions i registres pertinents per verificar que es compleixen les condicions de seguretat dins de l’esdeveniment.

• Qualsevol entrada arrugada, trencada o que presenti indicis de falsificació autoritzarà l’organitzador a privar el portador de l’accés a l’esdeveniment.

• No es fa responsable de la pèrdua o robatori de l’entrada.

La impossibilitat d’assistir a un esdeveniment o espectacle o la comissió d’un error en fer la compra de l’entrada/es no són motius que en permetin la devolució.

• D’acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d’ordenació del comerç al detall, el Comprador no podrà exercir el dret de desistiment ni de resolució.

• En cas de suspensió de l’esdeveniment un cop transcorregut la meitat del mateix, el Comprador no tindrà dret al reemborsament del preu de l’entrada.

• Les males condicions climatològiques no donen dret a la devolució de l’entrada o del preu de la mateixa.

• En cas que l’Organitzador decideixi procedir a la devolució del Preu, aquest serà reemborsat per SERVIENTRADES a la mateixa targeta de crèdit o dèbit utilitzada per a la compra.

• No assumirà cap responsabilitat en cas que l’Esdeveniment finalment no arribi a celebrar-se, havent de dirigir-se la reclamació oportuna a l’Organitzador del dit Esdeveniment qui, mitjançant l’acceptació dels Termes i Condicions, eximeix SERVIENTRADES de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se’n com a conseqüència de la dita cancel·lació.

• En cas que la compra d’entrades d’algun Esdeveniment es faci a través de la passarel·la de pagament de l’organitzador i, per tant, l’import de l’entrada s’aboni al compte bancari de l’organitzador, SERVIENTRADAS no assumirà cap responsabilitat derivada de qualsevol reclamació que rebi els Compradors en relació amb la devolució de l’import de l’entrada.

• No es responsabilitza dels termes en què finalment es dugui a terme l’esdeveniment. Les reclamacions relatives a la qualitat o diligència en què es desenvolupa aquest s’han d’adreçar únicament a l’organitzador de l’esdeveniment.

Obligacions de l’USUARI

 

Amb caràcter general l’USUARI s’obliga al compliment de les condicions establertes en aquesta Política d’Ús, així com, si escau, a les Condicions Particulars que li fossin aplicables en atenció als serveis o productes sol·licitats a través de LA WEB. Igualment l’USUARI s’obliga a actuar d’acord amb la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar LA WEB de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal d’aquesta, els béns o drets de CIRCULO DE L’ESCENA, SL els seus proveïdors, la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui cap restricció a les obligacions assumides per l’USUARI amb caràcter general establertes a l’apartat anterior, l’USUARI s’obliga en el seu ús de la WEB, així com en la prestació de serveis gestionats a través d’aquesta. , a:

1.- En el cas de registrar-se, s’obliga a proporcionar de forma veraç les dades sol·licitades ia mantenir-les actualitzades.

2.- No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la WEB, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçant, xenòfob, que inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.

3.- No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant LA WEB cap programari, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de provocar danys a LA WEB, a qualsevol dels serveis gestionats, oa qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de CIRCULO DE L’ESCENA, SL de qualsevol usuari, dels proveïdors de CIRCULO DE L’ESCENA, SL o en general, de qualsevol tercer.

4.- En cas de donar-se d’alta per a la utilització d’algun servei o la sol·licitud de qualsevol producte, s’obliga a custodiar adequadament el “nom d’usuari” o “adreça de correu” i la “contrasenya” que li siguin proporcionats per a la seva utilització com a mitjà identificador i habilitador en el seu accés a aquests serveis, comprometent-se a no cedir-ne l’ús ni a permetre l’accés a ells per part de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos. . Igualment es compromet a notificar a CIRCULO DE L’ESCENA, SL i SERVIENTRADES amb la major rapidesa possible, la seva pèrdua o robatori, o la mera sospita de la seva utilització per part d’un tercer. En cas d’accedir als serveis de venda establerts a LA WEB, l’usuari té l’obligació de conservar en bon estat l’entrada adquirida fins a l’accés a l’esdeveniment.

5.- No realitzar activitats publicitàries, promocionals od’explotació comercial a través de LA WEB, ni a utilitzar els continguts o informació obtinguda a través d’aquesta per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial.

6.- No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en l’ús de LA WEB, o en la utilització de qualsevol dels serveis oferts a la mateixa, incloent-hi la utilització de contrasenyes o claus d’accés d’altres usuaris.

7.- No utilitzar, destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics de CIRCULO DE L’ESCENA, SL els seus proveïdors o tercers.

8.- No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant LA WEB qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o informació íntima, personal o confidencial de tercers, ni en general cap dada de la qual no ostentés, de conformitat amb la legalitat vigent, dret a posar-ho a disposició dun tercer.

La revenda il·legal d’una entrada o l’intent de revenda il·legal constitueix una causa suficient per a la confiscació o cancel·lació d’aquesta entrada sense dret a reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació.

Constituirà un delicte d’estafa electrònica, previst a l’article 248 del Codi Penal i castigat amb penes de fins a sis anys de presó, la utilització d’aquest sistema de pagament electrònic per adquirir entrades, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

• Facilitar dades falses del comprador o del número de targeta utilitzada com a mitjà de pagament

• Utilitzar les dades de persones diferents del comprador

• Facilitar números de targeta que no coincideixin amb el del comprador

• Usurpar la condició de titular de targetes alienes

• Utilitzar números de targeta generats amb programes informàtics o algorismes similars.

Menors

L’accés a LA WEB està dirigit exclusivament a majors de 14 anys. Si es produís l’eventual accés d’una persona menor de la dita edat i facilités qualsevol tipus de dada personal en el procés de registre, hauran de ser els seus representants legals els que ens notifiquin immediatament el que ha passat perquè puguem procedir, si escau, a la cancel·lació d’aquestes dades. S’informa als usuaris que l’existència de mecanismes creats per tercers i disponibles a través d’Internet, en particular, programes informàtics de filtratge i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no són infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors. CIRCUL DE L’ESCENA, SL i SERVIENTRADES, per la seva banda, podrà donar de baixa sense previ avís i de forma immediata, aquells usuaris que, ateses les seves circumstàncies, no reuneixin o hi hagi indicis que poguessin no reunir el requisit de superar aquesta edat mínima.

De vegades, és possible que el promotor d’algun espectacle indiqui expressament restriccions per a l’accés a un esdeveniment en concret, per la qual cosa es prega que si sou menor d’edat, consulteu les condicions d’accés abans d’utilitzar els nostres serveis.

LA WEB informarà de les restriccions que hi hagi a cada espectacle pel que fa a l’edat mínima d’accés, i sempre que ho indiqui expressament el promotor.

La política d’accessos a menors al recinte només correspondrà a l’organització de l’esdeveniment. A cada esdeveniment s’informarà específicament de la política d’accessos. L´organització es reserva el dret d´admissió.

En tot cas queda prohibit el consum d’alcohol i tabac a menors de 18 anys.

L’organització es reserva la facultat de sol·licitar el document nacional d’identitat o passaport que acreditin l’edat de l’assistent a l’entrada del recinte o posteriorment dins d’aquest.

En tot cas, si l’esdeveniment ho permet, els menors de 16 anys podran accedir al recinte), sempre que estiguin acompanyats del seu progenitor o tutor legal*. Els progenitors o tutors hauran d’emplenar la present “carta d’autorització i responsabilitat d’accés de menors” i portar-la en tot moment. L’organització es reserva la facultat de sol·licitar la carta d’autorització esmentada en qualsevol moment.

Comunicacions

SERVENTTRADES posa a disposició dels usuaris una secció anomenada Àrea del client on es dóna resposta a les preguntes més freqüents. Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres. L’atendrem amb molt de gust.

Per a qualsevol comunicació que calgui entre SERVIENTRADES i l’USUARI, aquests hauran de dirigir-se mitjançant correu electrònic a soporte@servientradas.com,

Les comunicacions dirigides per SERVIENTRADES a l’USUARI es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se a LA WEB, o si escau, per l’adreça que consti a la darrera comunicació escrita dirigida per l’USUARI.

L’USUARI accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de LA WEB, i/o la contractació dels serveis oferts a la mateixa, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió de les esmentades comunicacions. Igualment accepta com a mitjà vàlid de comunicació els anuncis directament penjats a LA WEB.

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts presents a LA WEB, textos, imatges, fotografies, logotips, codis font, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, així com la seva estructura i disseny, es troben subjectes als drets de propietat intel·lectual pertanyents al titular de LA WEB, o el seu ús ha estat autoritzat amb limitacions pels seus titulars, per la qual cosa queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució, o qualsevol altra forma dexplotació i manipulació de aquests elements. Cap USUARI no podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de CIRCULO DE L’ESCENA, SL i, si escau, dels titulars dels drets esmentats.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que pogués contenir els continguts. L’USUARI es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar, reservant-se en tot cas CIRCULO DE L’ESCENA, SL l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.< /div>

Seguretat de LA WEB

 

CIRCUL DE L’ESCENA, SL no és responsable del mal ús que l’USUARI faci dels continguts de la WEB, reservant-se el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l’accés a qualsevol contingut que hi aparegui, o de tancar-la sense previ avís.

CIRCUL DE L’ESCENA, SL i SERVIENTRADES no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per casuses alienes; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de CIRCUL DE L’ESCENA, SL i SERVENTTRADES.

CIRCUL DE L’ESCENA, SL i SERVIENTRADES no serà responsable de les infraccions comeses per l’USUARI que atemptin contra els drets d’un altre usuari de LA WEB o de tercers.

Sense perjudici del que s’ha expressat anteriorment, CIRCUL DE L’ESCENA, SL i SERVIENTRADES fa un gran esforç per reforçar els seus sistemes de seguretat, procedint a revisions periòdiques per tal de minimitzar l’impacte dels problemes esmentats als paràgrafs anteriors.

El sistema de venda d’entrades utilitza un servidor segur. Aquest tipus de servidors garanteix la privadesa de les dades que es transmeten per Internet. Aquesta privadesa s’aconsegueix mitjançant el protocol SSL (estàndard utilitzat per la indústria de la seguretat). Qualsevol versió dels navegadors suporta aquest protocol.

El protocol SSL funciona senzillament encriptant les dades que envia l’USUARI mitjançant el sistema de xifratge RSA quan està ubicat a una zona segura d’un navegador. Els navegadors utilitzats per l’USUARI (Explorer, Chrome, Firefox, Safari…) col·laborant amb el servidor segur, encripta les dades de manera que si qualsevol tercer en el procés de transmissió aconsegueix apropiar-se’n, no podrà llegir-los.

Un certificat de seguretat el concedeix una entitat certificadora: la Certification Authority. Aquesta entitat concedeix aquest certificat després d’haver controlat la configuració correcta del procés d’encriptació (SSL) i haver comprovat les dades de l’empresa sol·licitant. El certificat de servidor segur es concedeix a una entitat les referències de la qual han estat comprovades, per assegurar que efectivament qui rep les dades encriptades és qui ha de rebre’ls.

Totes les pàgines que sol·liciten informació personal (nom, adreça, etc.) i les pàgines amb dades de la targeta de crèdit són pàgines segures.

El nostre servidor està certificat per Thawte SSL CA

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Aquestes condicions de compra seran assumides per tots aquells usuaris que decideixin comprar a CIRCULO DE L’ESCENA, SL qualsevol de les entrades o altres productes que s’ofereixen a LA WEB. Igualment els serà aplicable la resta de seccions de la present Política d’Ús, així com la Política de Privadesa de LA WEB. La resta d’usuaris de LA WEB no resultaran afectats pel que s’inclou en aquesta secció i només els serà aplicable des del moment que decideixin iniciar un procés de compra.

Tots els productes oferts en venda a través de LA WEB es dirigeixen exclusivament a usuaris consumidors, i mai a altres comerciants o venedors. Els que eventualment realitzin activitats empresarials, comercials o professionals, seran tractats igualment com a consumidors a l’hora de formalitzar una compra a través d’aquest lloc, si no assumeixen aquesta condició s’han d’abstenir de fer operacions de compra a LA WEB.

CIRCUL DE L’ESCENA, SL informarà en tot moment a través del WEB del preu de cadascun dels espectacles que ofereix per a la compra Els preus dels articles inclouran normalment l’IVA aplicable així com les despeses d’intermediació cobrades per SERVIENTRADES.

Quan formalitzes la teva compra de la manera que t’hem indicat, estàs acceptant les Condicions de Compra, la Política de Privadesa i tots els continguts de la Web. Recorda que et podem resoldre dubtes o ajudar a soporte@servientradas.com, o als telèfons que apareixen a la nostra secció de CONTACTE.

Com puc comprar la meva entrada

Pots comprar les entrades a través d’Internet o als Punts de Venda indicats pel promotor de l’esdeveniment.

Venda d’entrades per Internet

Comprant les entrades per Internet estalvies temps, a més que podràs imprimir els tiquets còmodament des de casa. Aquest tiquet és imprescindible per poder entrar a l’espectacle.


Punts de venda

Les entrades també es podran comprar al recinte abans del començament de l’espectacle. Si aquest ho permet.

Formes de pagament

Compres realitzades per Internet:

Acceptem les targetes de crèdit següents: Visa, Mastercard i American Express, independentment de l’entitat i la modalitat (crèdit/dèbit).

Compres realitzades al recinte

Només es permet pagar en metàl·lic.


Comproveu la compra

Pots verificar l’estat de la teva compra a l’apartat “Àrea del client” de LA WEB. Necessitaràs el nom d’usuari i la contrasenya que apareix al correu rebut per l’usuari com a justificant de compra.

Si la teva compra s’ha realitzat correctament, rebràs al teu correu electrònic un correu de confirmació amb informació detallada de la compra que acabes de realitzar. En aquest email t’informen de la contrasenya per poder accedir a l’Àrea del client. És aconsellable sempre consultar la carpeta de “Correus no desitjats” per si el teu gestor de correu ho ha considerat spam.

Com obtenir les meves entrades

Un cop finalitzada la compra i rebut l’email de confirmació, les entrades ja estaran disponibles per a la seva recollida. A l’email de confirmació, t’indicarem quines opcions de recollida tens disponibles per a les teves entrades, així com les instruccions per sol·licitar qualsevol canvi o modificació de les teves dades personals.

Les opcions de recollida no estan disponibles per a tots els espectacles. En cas d’existir aquesta possibilitat s’informarà a l’email de confirmació.


Política de Devolucions

No es permet retornar l’import d’entrades. Això no obstant, es procedirà com segueix:

• SERVENTRADES, com a distribuïdor, únicament i exclusivament podrà procedir a la cancel·lació de les entrades i, per tant, a la devolució del seu import quan els ho exigeixi el promotor de l’espectacle en els supòsits de cancel·lació, canvi de dates, etc. Les despeses de distribució/gestió per la venda anticipada NO seran tornades.

SERVENTRADES, procedirà de la següent forma davant aquests canvis:

• Els publicarà a LA WEB quan sigui informat pel promotor, a fi que els usuaris estiguin avisats al més aviat possible.

• Enviareu un email a l’adreça de correu electrònic o un SMS al número de telèfon mòbil indicats per l’usuari en el moment de la compra informant sobre aquests canvis.

• En cas que el Promotor decideixi procedir a la devolució de limport, informarà a lusuari sobre el procediment adoptat.

Pots consultar tota la informació referent als canvis i cancel·lacions que hagin pogut patir els nostres espectacles a la secció anomenada CANVIS

En cas de cancel·lació, la devolució es pot fer dins el termini de quinze dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació de l’espectacle. Transcorregut aquest termini, no s’admet cap devolució.


Compres realitzades per Internet

La devolució de l’import de les entrades s’abonarà a la targeta des de la qual es va fer la compra en un termini aproximat de 3 a 15 dies hàbils.


Legislació aplicable

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola, que és aplicable en el que no preveuen aquestes clàusules per a la interpretació, la validesa i l’execució d’aquestes. Qualsevol controvèrsia relacionada amb aquest avís legal serà resolta pels Jutjats i Tribunals de València (Espanya).
 

Teatre Círculo

Troba el que busques

On som

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3 -Baix Esq.
46020 València  (Barri de Benimaclet) Com arribar

Truca'ns

Escriu-nos

Segueix-nos

Teatro Círculo

Encuentra lo que buscas

Dónde estamos

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3 -Bajo Izq.
46020Valencia  (Barrio de Benimaclet) Cómo llegar

Llámanos

Escríbenos

Síguenos